xarxa d'intercanvi de coneixements nou barris

últimes entrades

Què és la Plataforma d'Entitats de Rquetes?


LA PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES

Història

Es va constituir legalment el 23 de febrer de 2007, però abans, l’any 2002, davant la greu situació social, laboral i econòmica que patia el barri, es va fer una diagnosi que va servir per elaborar una “carta als reis” reivindicativa i dissenyar una sèrie d’accions per demanar a les administracions públiques unes millores que van culminar en el primer Pla Comunitari de Roquetes l’any 2005.
Per donar més força al Pla Comunitari i a la seva gestió, les entitats socials, culturals i veïnals de Roquetes van acordar crear la Plataforma d’Entitats de Roquetes, com a referent legal i element aglutinador de totes les forces que treballaven en aquell moment de forma comunitària al barri i que havien col·laborat activament a la diagnosi. També per què es va veure com a una oportunitat la suma d’esforços en el camí col·lectiu i comunitari per la defensa dels drets de les veïnes i veïns i les millores de les condicions de vida al barri de Roquetes.

Finalitat

a) Vetllar per les necessitats dels habitants de Roquetes i promoure millores en la seva qualitat de vida potenciant i recolzant el teixit associatiu i la participació ciutadana.
b) Definir i gestionar el Pla Comunitari de Roquetes
c) Gestionar equipaments públics i projectes al barri de Roquetes

L’associació desenvoluparà la seva activitat preferentment al barri de Roquetes, de Nou Barris, i no hi haurà cap ànim de lucre en l’activitat desenvolupada.

Membres

Podran formar part de l’associació totes les entitats amb personalitat jurídica del barri de Roquetes, mitjançant sol·licitud a la Junta, que tractarà el tema a la primera reunió i portarà la seva decisió a aprovació de l’assemblea. Posteriorment es va prendre la decisió que, per entrar a formar part de la Plataforma d’Entitats, s’ha de portar un mínim d’un any d’activitat comunitària a Roquetes.

Drets i deures

Drets

a) Assistir amb veu i vot a l’assemblea general
b) Elegir o ser elegits per a llocs de representació o per exercir càrrecs directius
c) Exercir la representació que se’ls encarregui en cada cas
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i els seus estatuts, si són elegits
e) Exposar a l’assemblea i la Junta directiva i ajudar a portar-ho a terme si s’aprova, tot allò que faci més fàcil aconseguir els objectius de l’associació
f) Ser escoltats prèviament, en cas de mides disciplinàries contra ells
g) Rebre informació sobre les activitats de l’associació
h) Formar part dels grups de treball

Deures

a) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i contribuir activament a assolir-les
b) Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació mitjançant les quotes, derrames… que s’aprovin a l’assemblea
c) Acatar i complir els acords que es prenguin per majoria als òrgans de govern de l’associació
d) Complir totes les normes acordades als estatuts
e) Els membres de la Junta Directiva no poden fer cap feina remunerada per a l’associació

Organització

Totes les entitats de la Plataforma han de dur a terme projectes comunitaris i han de treballar en xarxa al barri de Roquetes.
Totes han de ser entitats sense ànim de lucre
Cap membre de la Junta pot actuar en nom d’aquesta, ni de la Plataforma si no s’acorda prèviament a reunió
Les entitats que formen part de la Plataforma no poden actuar en nom d’aquesta, si no s’aprova a reunió de Junta.

contacte : plataformaentitats.roquetes@gmail.com


EL PLA COMUNITARI DE ROQUETES I L’ACCIÓ COMUNITÀRIA AL BARRI

Des de la Plataforma d’Entitats de Roquetes, que és l’entitat responsable del Pla Comunitari a nivell econòmic, laboral i legal, s’aposta pel treball comunitari; aquesta és una forma de treballar en la qual serveis, entitats i equipaments ajunten les seves forces i recursos per tal de millorar la qualitat de vida de la gent del barri.

Com sorgeix el Pla Comunitari?

Fa 13 anys, fruit d’una demanda veïnal després d’unes jornades de barri i amb el referent del Pla Comunitari de Trinitat Nova, es parla amb l’administració i es pacta una forma de treballar en la qual hi ha tres actors principals: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Plataforma d’Entitats de Roquetes -en un inici l’AVV de Roquetes-.

Què és l’Acció Comunitària? Conceptes bàsics

L’Acció Comunitària és una metodologia de treball en la qual es busquen solucions col·lectives per millorar les condicions de vida de la gent. En aquest sentit es té en compte: la iniciativa de les persones i els col·lectius, les relacions interpersonals (és necessari cuidar les relacions per tal de treballar des de la confiança, el respecte... i saber posar sobre la taula els possibles conflictes que, més enllà de ser incòmodes, ens poden fer avançar) i millorar el benestar quotidià.

Metodologia de treball: la planificació comunitària

Què entenem per comunitat? “sistema de relacions i interrelacions en un territori determinat entre diferents agents (persones, entitats, serveis, equipaments...) a partir d’interessos i necessitats compartides”.

En la planificació comunitària és important tenir en compte:
- treballar les relacions entre els diferents actors
- El rol de les tècniques comunitàries, contractades per la Plataforma d’Entitats (facilitació d’espais, mirar com pot participar cadascú, treballar la participació, vehicular demandes, vetllar per la metodologia comunitària.... )
- No només es valoren els resultats sinó també el procés

Treballem a partir d’un organigrama organitzatiu:
- Taules: Espai de treball temàtic. Allà es comparteixen informacions, es fa repàs de les línies de treball i grups motors, s’acorden necessitats, objectius i accions. També es fa avaluació.
- Grups motors: Hi va segons temàtica qui s’ofereix o qui es considera necessari o imprescindible col·lectivament (des de la taula). L’objectiu és aterrar projectes determinats i concrets, fer-ne seguiment i avaluació.
- Comitè tècnic del Pla Comunitari: espai de decisió estratègica de totes les taules i visió global
- Altres espais de participació: festa major, dia de la pinya, etc.

El procés comunitari comença amb una detecció de necessitats col·lectives (diagnòstic participatiu), és a dir, es posen sobre la taula les necessitats detectades a nivell individual i col·lectiu, es consensuen, es prioritzen i es treballen des de la taula referent del tema.

La Plataforma d’Entitats de Roquetes pensa que, en l’AC és important marcar objectius consensuats a nivell col·lectiu per tal de després poder treballar-los. No totes les activitats ni tots els projectes són comunitaris, per tal que ho siguin és necessari que siguin compartits (des de la detecció de necessitats fins a la redacció del projecte i l’avaluació d’aquest). Les Taules i grups motors no estan concebuts com a espais on exposar projectes externs gestats perquè siguin adoptades pel Pla Comunitari, sinó que s'han de generar i consensuar de manera col·lectiva. És en aquest procés que la xarxa arrela, agafa confiança i s’empodera col·lectivament. D’altra banda han d’acomplir els objectius processuals: empoderament ciutadà (individual, col·lectiu i polític), inclusió social (fer xarxa) i millorar les condicions de vida.

Aquest treball compartit ens ha dut al lema “a roquetes fem pinya” on tothom se sent part de la pinya. I on, el logo del Pla Comunitari (logo de la pinya) és un símbol d’identitat compartida i per mitjà del qual es senten representades i enfortides totes les entitats, serveis i equipaments del barri.

EL CENTRE CULTURAL TON I GUIDA

Història

El Centre Ton i Guida és el lloc on la majoria d’entitats del barri tenen la seva seu i a on es programa bona part de l’activitat cultural del barri.

L’antiga escola progressista i catalanista creada per Maria Antònia Canals els anys seixanta deixa de prestar els seus serveis quasi bé trenta anys desprès. Les entitats que en aquell moment no tenien cap espai per desenvolupar els seus objectius i activitats demanen a l’Ajuntament de Barcelona aquest equipament com un lloc on encetar tots els anhels i il·lusions.

Les condicions sanitàries i estructurals no eren les més adequades i passats uns anys s’acorda la reforma i actualització de l’equipament per convertir-lo en un Casal de Barri gestionat per les pròpies entitats.

Organització

La Plataforma d’Entitats de Roquetes manté un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona en base a les condicions i requeriments del concurs de gestió. Aquest conveni i l’activitat executada cada any es valora conjuntament en una taula de treball en la que participen persones de la junta i responsables del l’àrea de serveis a les persones del Districte de Nou Barris.

Internament, la gestió administrativa, laboral i executiva és responsabilitat de la Plataforma d’Entitats encara que es fan dues assembles obertes cada any amb els usuaris de l’equipament per tal de rendir comptes i fer una feina de transparència.

El dia a dia de l’equipament el porta l’equip de treballadors i treballadores que afavoreixen la participació dels usuaris en les comissions de treball. Així podem citar, entre d’altres, la comissió de programació, la comissió tècnica, el grup de decoració...

Activitat

Es poden distingir tres tipus d’activitat depenent de qui organitza la mateixa:

. les activitats que es programen des del Centre
. les activitats que programen les entitats que tenen la seu a l’equipament
. les activitats que programen externs al Centre

Gestió ciutadana

La Plataforma d’Entitats de Roquetes ha fet una aposta decidida per aquest tipus de gestió que vincula directament a l’usuari amb el projecte, i per això ens coordinem amb la Plataforma de Gestió Ciutadana de la ciutat conformada per moltes entitats sense ànim de lucre de caràcter veïnal, social o cultural que gestionen equipaments semblants al nostre.

És el lloc per compartir les vivències, les problemàtiques i les necessitats vinculades a aquest tipus de gestió directa i que han de servir per generar un nou model arrelat al veïnat i al territori.

0 ☚ Afegeix un comentari:

Ir abajo Ir arriba